از همه چیز و همه جا

دانستنیهای قرآن و ادیان

۱- درقرآن کدام نام ازتمام نامهابیشترتکرارشده است؟ الله

2- قرآن تاریخی کردستان درکدام روستا قرار دارد ؟ نگل

3- تنها خـانـه سست بنیاد در قـرآن کدام است ؟ خانه عنکـبوت

4- مشهـورترین کتـابت قـرآن به خـط کیست ؟ عثمـان طـه «سوریـه»

5- آیه ای که تمام حروف الفبـا در آن است در کدام سوره است ؟ سوره فتح

6- قواعد مربـوط بـه تلفّظ صحـیح حروف و کلمـات قـرآن چـه نـام دارد ؟ تجـویـد

7- بزرگترین قــاری قـرآن در جهــان امـروزی کیست ؟ عبـدالبـاسـط محـمّد عبـدالصّمـد

8- قرآن هایی که در دوران حضرت عثمان به صورت کتاب در آمدند چه نام داشتند ؟ مُصحف إمام

9- جنگی که در آن هفتاد نفر از حافظان و قاریان قرآن شهید شدند چه نام داشت ؟ جنگ یمامه

10- در قرآن کریـم خداوند چـه مـوجـودی را بـه گهـواره تشـبیه نموده است ؟ زمیـن

11- آیه ای که از هر طرف خوانده شود ، همان آیه است کدام است ؟ ربَّکَ فَکَـبِّر

12- قرآن فـارسی (قرآن عجَـم) لقب کـدام کتاب فارسی است ؟ مثنوی معـنوی

13- قرآن مجید ، کدام جنگ را پیشگویی کرده است ؟ جنگ روم و فارس

14- شبي كه عبادت در آن ، بهتر از هزار شب است كدام است ؟ شب قدر

15- دو سورۀ «فَلـَق» و «ناس» به کدام نام شهرت دارند ؟ مُعَوَّذَتَين

16- «سيّد آيـات قرآن» لقب کدام آیـه است ؟ آيـة الكُـرسی

17- كـلمـه وسـط قـرآن كـدام کلمـه است ؟ وَلـيَتـَـلَـطَّف

18- قدیمی ترین تفسیر قرآن کدام است ؟ تفسیر طبری

19- سوره اي كه «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد کدام است ؟ توبه

20- سوره اي كه دو «بسم الله الرحمن الرحيم» دارد کدام است ؟ نَمل

21- سوره اي كه بزرگترين سوره قرآن به شمار می رود کدام است ؟ بقره

22- سوره اي كه كوچكترين سوره قرآن به شمار می رود کدام است ؟ كوثر

23- سوره اي كه تمام آيات آن با حرف « سين» پايان می پذيرد کدام است ؟ نـاس

24- سوره اي كـه تمام آيـات آن بـا حرف « دال» پايـان می پـذيـرد کـدام است ؟ توحيد

25- سوره اي كـه بـه معـني «به زانـو درآمـدنِ مـردم» در روز قيـامت است کـدام است ؟ جـاثـيه

26- سوره اي كه پيـامبر ، خواندن آن را بـه زنـان توصـيه فـرمـوده است کـدام است ؟ نـور

27- سوره اي كه به نام موجودات زنده نامـرئي نامـگذاري شده است کدام است ؟ جِنّ

28- سوره اي به نام یکی از جانداران که به آن وحی شده است کدام است ؟ نحل

29- سوره اي كه با نام يكي از فروع دين نام گذاري شده است کدام است ؟ حج

30- سوره اي كه ملـكه «بلقيس» ، اهـل آن سرزمين بود کدام است ؟ سـبأ

31- سوره اي كه نـام ديگرِ جنـگ «خندق» است کدام است ؟ أحزاب

32- سوره اي كه اولين سوره نازل شده می باشد کدام است ؟ علَق

33- سوره ای که یکی از سرسخت ترین دشمنان پیامبر را معرّفی کرده است کدام است ؟ تبّت

34- سوره اي كه به «اُمّ القرآن» (مادر سوره های قرآن) مشهور است کدام است؟ فاتحه

35- سوره اي كه بیشترین نام پیامبران (16 نفر) در آن جمع شده است کدام است ؟ أنبیاء

36- سوره ای که بیشترین احکام مربوط به حقوق زنان را آورده است کدام است ؟ نساء

37- سوره اي كه در تمام آيه هايش لفظ جلاله «الله» وجود دارد کدام است ؟ مجادله

38- سوره اي كه قرآن كريم در آن ، به دو نصف تقسيم می گردد کدام است ؟ كهف

39- سوره اي كه آخرين سوره قرآن از نظر ترتیب به شمار می آید چه نام دارد ؟ ناس

40- سوره اي كه نام آن ، محل ملاقات حضرت موسي با خدا بود کدام است ؟ طور

41- سوره ای که بیشترین سوگندها را در خود جای داده است کدام است ؟ شمس

42- سوره اي كه یکی از آیه هایش 31 بار تکرار شده است کدام است ؟ الرّحمن

43- سوره اي كه به نام يكي از ميوه ها نام گذاري شده است کدام است ؟ تين

44- سوره اي كه با نام يكي از فلزات نام گذاري شده است کدام است ؟ حديد

45- سوره اي كه أحسنَ القَصَص (بهترين قصّه ها) است کدام است ؟ يوسف

46- سوره اي كه براي تلاوت كننده اش شفاعت مي كند كدام است ؟ مُلك

47- سوره اي که براي سرزنش ابولهب و همسرش نازل شد کدام است ؟ تبّت

48- سوره اي كه تنها سوره نامگذاری شده به نام زن است کدام است ؟ مريم

49- سوره ای که در تمام آیاتش خبرهایی از قيامت است کدام است ؟ زلزله

50- سوره ای که گذشته تلخ پیامبر را به خاطر او می آورد کدام است ؟ ضُحی

51- سوره ای که به سرزنش کم فروشان پرداخته است کدام است ؟ مطفّـفین

52- سوره اي كه «عروس سوره هاي قرآن» است کدام است ؟ الرّحمن

53- سوره ای که نام آن به خط سیر ستارگان إشاره دارد کدام است ؟ بُروج

54- سوره ای كه با نام دو پيامبر ختم مي شود كدام سوره است ؟ أعلی

55- سوره اي كه اوّلین سوره قرآن از نظر ترتیب است کدام است ؟ حمد

56- سوره ای که حضرت عمر با شنیدن آن مسلمان شد کدام است ؟ طـه

57- سـوره ای کــه بـه صورت کــامـل نـازل شـد کـدام است ؟ مدّثّـر

58- سوره ای کـه بـه روزگـار ، قسم یـاد می کند کـدام است ؟ عصر

59- سـوره اي كـه بـه «قلب قرآن» مشهـور است کـدام است ؟ يس

60- سوره اي كه به «نصف قرآن» شهرت دارد کدام است ؟ زلزله

61- سوره اي كه آخرین سوره از لحاظ نزول است کدام است ؟ نصر

62- سوره ای که قرآن با آن إفتـتاح می شود کدام است ؟ فاتحه

63- سـوره اي كـه 2 بـار نـازل شـده است کـدام است ؟ حمـد

64- سوره هایی که با تسبیح آغاز می شوند چه نام دارند ؟ مسبّحات

65- سوره هایی که با قسم آغاز شده اند چند سوره می باشند ؟ 23 سوره

66- سوره هایی که با قُل آغاز شده اند (پنج سوره) ، چه نام دارند ؟ مقولات

67- کدام پیامبر بود که در شب معراجِ حضرت محمّد در آسمان اوّل ، پیامبر إسلام را ملاقات فرمود ؟ آدم

68- کدام پیامبر برای آنکه خداوند به او فرزندی دهد سه شبانه روز بـا هیچ کس صحبت نکرد ؟ زکریّـا

69- کدام پیامبر ، بدنش را با ارّه از وسط دو نصف کردند ولی حتّی یک بار هم «آه» نگفت ؟ زکریّا

70- کدام پیامبر بود که خداوند گوسفندی را جهت جلوگيری از قربانی شدن او فرستاد ؟ اسماعيل

71- کدام پیامبر بود که خداوند برای او آهن را مانند موم نرم کرد تـا بـا آن زره بسازد ؟ داوود

72- کدام پیامبر است که خلقت حضرت عیسی در قرآن به خلقتِ او تشبـیه شده است ؟ آدم

73- کدام پیامبر هم خود و هم پدرش را خداوند نام گذاری کرده است ؟ یعقوب بن إسحاق

74- کدام پیامبر است که خداوند از او در روز قیامت برای بیماران دلیل می آورد ؟ ایّوب

75- کدام پیامبر است كه در قرآن مدام بـا مـادرش از او يـاد شده است ؟ عيسى بن مریم

76- کدام پیامبر بود که کوهها و پرندگان در عبادت ، او را همراهی می کردند ؟ داوود

77- کدام پیامبر بود که پدر و پدربزرگ و پدرِ پـدربزرگش هم پیامبـر بودند ؟ یوسف

78- کدام پیامبر بود که برای اوّلین بار ، لباس دوختن را به إنسـان آمـوخت ؟ إدریس

79- کدام پیامبر بود که علاوه بر چوپانی ، شغل نجّارى را هم أنجام می داد ؟ زكريّا

80- كدام پيامبر بود که به امر خدا بدون پدر از مادر متولّد شد ؟ عيسی بـن مـريم

81- كدام پيامبر در قرآن ، بيشتر از پیامبران گذشته از او ياد شده است؟ مـوسی

82- کدام پیامبر در یک قرعه کشی ، برای سرپرستی مریم إنتخاب شد ؟ زکریّا

83- کدام پیامبر در حالی وفات کرد که بر عصای خود تکیه زده بود ؟ سلیمان

84- کدام پیامبر بود که در گهواره ، پیامبـری خویش را إعـلام نمود ؟ عیسی

85- کدام پیامبر است که اهل جنّت با قامت او وارد بهشت می شوند ؟ آدم

86- کدام پیامبر به خـاطر قتـل غیر عمـد از وطن خود فرار کرد ؟ موسی

87- کدام پیامبر را پـدر پیامبران «أبو الأنبیاء» می خوانند ؟ إبراهـیم

88- کدام پیامبر در نیکی با والدین ضرب المثـل قرآن است ؟ یحیی

89- کدام پیامبر است که هنوز طعم مرگ را نچشیده است ؟ عیسی

90- کدام پیامبر باد و جِن ها به امر او خدمت می کردند ؟ سلیمان

91- کدام پیامبر برای هدایت قوم عاد برگزیده شده است ؟ هـود

92- کدام پیامبر را «خليلُ الرّحمـان» نیز می گویند ؟ ابراهيـم

93- کدام پیامبر در حق امّت خود دعای بد کرده است ؟ نوح

94- کدام پیامبر است که به او «آدم دوّم » می گویند ؟ نوح

95- کـدام پیـامبر بـه «أبوالـبشر» ملقّب گشـته است ؟ آدم

96- کدام پیـامبر بـرای أمنیّت مکّـه دعـا کرد ؟ إبـراهیـم

97- کدام پیامبـر است کـه عمـر زیاد می کند ؟ خِـضر

98- کــدام پیـامبـر «خيّـاط بهـشت» است ؟ ادریـس

99- کدام پیامبر بود که توسّط یکی از پادشاهان ، سر مبارکش از تنش جدا شد ؟ یحیی

100- کدام جانور بود که با شنیدن سخنش ، حضرت سلیمان تبسّم نمود ؟ مورچه

101- کدام داستان به صورت یکپارچه در قرآن کریم آمده است ؟ یوسف

102- کدام پیامبر بود که پس از مرگ یکصد ساله زنده شد ؟ عُزَیر

103- کـدام دسته معتـقدند کـه عیسی پسـر خداست ؟ مسیحیـان

104- نام شهرى كه حضرت يونس به آنجا مبعوث شد چه بود ؟ نينوا

105- نام بتي كه قوم إلياس آن را مى پرستيدند چه بود ؟ بعـل

106- نـام قبیـله حضرت صـالح چـه بـود ؟ ثمـود

107- نام مادر حضرت یوسف چه بود ؟ راحیل

108- نـام پدر حضرت یونس چـه بود ؟ مَتی

109- نام پدر حضرت نـوح چـه بـود ؟ سام

110- نام پدر حضرت موسی چیست ؟ عِمـران

111- نـام قـوم حضرت نـوح چـه بود ؟ بنوراسب

112- اوّلین کسی که با قلم ، خط نوشت چه کسی بود ؟ إدریس

113- اوّلین زنی که حضرت إبراهیم با او ازدواج کرد چه نام داشت ؟ ساره

114- اوّلین کسی که در قیامت با لباس حشر می شود کیست ؟ إبراهیم

115- آخرین پیامبر بنی إسرائیل چه کسی بود ؟ عیسی

116- اوّلين قاتل روى زمين كه بود ؟ قابيل بن آدم

117- لقب حضـرت آدم چـه بـود ؟ صفـیّ الله

118- لقب حضرت یعقوب چه بود ؟ إسرائیل (بنده خدا)

119- مکان بعثت حضرت نوح کدام کوه بود ؟ جودی

120- نماز مخصوص حضرت آدم کدام نماز بود ؟ صبح

121- خداوند ساعت را برای کدام پیامبر فرستاد ؟ یوسف

122- حضـرت آدم در چـه روزی خلـق شـد ؟ روز جمـعه

123- پادشاه زمان حضرت إبراهیم چه نام داشت ؟ نمرود بن کنعان

124- قوم هود به چه وسیله ای عذاب داده شدند ؟ تنـدبـاد (7 شبانه روز)

125- پهلوان فلسطینی که به دست داوود کشته شد چه نام داشت ؟ جالوت

126- بیشترین دعاهای قرآن از زبان کدام یک از پیامبران آمده است ؟ ابراهیم

127- «فاللهُ خیرٌ حافظاً و هو أرحمُ الرّاحمین» دعای کدام پیامبر است ؟ یعقوب

128- گنـاه مشهوری که قوم حضرت شعیب به آن مبتلا بودند چه بود ؟ کم فروشی

129- در دوران کدام پیامبر دو فرشته برای دفع جادوگری به زمین آمدند ؟ سلیمان

130- مسجدی که در آن ، إنسان به هر طرف بنگرد قبله است کدام است ؟ نهنگ یونس

131- در زمان قیام مهدی ، حضرت عیسی از آسمان بر کدام سرزمین نزول خواهد کرد ؟ شام

132- سنگی که حضرت إبراهیم برای تعمیر دیوار کعبه زیر پاهایش گذاشت چه نام دارد ؟ مقام إبراهیم

133- برادر حضرت موسی و وزیر او برای مبارزه با فرعون که بود ؟ هارون

134- مسجد یک نفره از جنس گوشت چه مسجدی بود ؟ نهنگ یونس

135- داستـان إزدواج کـدام پیـامبر در قـرآن آمـده است ؟ موسی

136- حضرت آدم در چه روزی به بهشت وارد شد ؟ روز جمعه

137- چه کسی مسجد الأقصی را بنا کرد ؟ یعقوب بن إسحاق

138- «بیت الأحزان» لقب کدام خانه است ؟ خانه یعقوب

139- «أصحاب الأیکه» نام کدام قوم بود ؟ قوم شعیب

140- زادگـاه حضـرت عیسی کجـاست ؟ بیت اللّـحـم

141- «صائبـین» پیـروان کـدام پیـامبر بودنـد ؟ یحـیی

142- «یــد بیضــاء» کنـایــه از چیست ؟ دست مـوسی

143- کتـاب آسمـانی حضـرت داوود چـه بــود ؟ زَبـور

144- محلّ دفن حضرت دانیالِ نبی کجاست ؟ شوش (ایران)

145- محلّ ملاقات موسی و خِضر کجا بود ؟ مجمع البحـرَین

146- چه كسي شتر صالح (ناقةَ الله) را سر بُريد ؟ قذارة بن سالف

147- نزدیکترینِ اهل کتاب به مسلمانان کدام گروهند ؟ مسیحیان

148- آرامگاه حضرت ابراهيم در كدام شهر است ؟ ألخليل (فلسطين)

149- بر انگشتر پیامبر چه چیزی نوشته شده بود که آن را با خود به دستشویی نمی بُرد ؟ محمّد رسول الله

150- سنگی که پیامبر ، شب معراج برای عروج به آسمان روی آن پا گذاشت چه نام دارد ؟ سنگ صخره

151- تنها کسی که در دنیا خداوند را با چشم خویش دیده است کیست ؟ حضرت محمّد (در شب معراج)

152- کدام پیامبر بود که والدین او پس از مرگشان زنده شده و به رسالت او ایمان آوردند ؟ محمّد

153- پیامبر در سفر آسمانی معراج (از بیت المقدّس تا آسمان) با چه وسیله ای عروج کرد ؟ رَفرَف

154- پيامبري كه از ازل نامش در عرش رحمان در كنار نام پروردگار بوده است کیست ؟ محمّد

155- حضرت عیسی پشت سر کدام یک از افراد امّت حضرت محمّد نماز خواهد خواند ؟ مهدی

156- جمله ای که بر مُهر نبوّت (شانه سمت چپ پیامبر) نوشته شده بود چه بود ؟ تَنَجنَج هَیصُور

157- اوّلیـن امّتی کـه در روز قیـامت محـاسبه می شـود کـدام است ؟ امّت حضـرت محمّـد

158- کسانی کـه پیامبـر را زیـارت نکرده بلکه أصحاب را دیده باشند چه نام دارند ؟ تابعیـن

159- نام سواری و چهـار پايي كه شب معـراج ، پيامبر را بـه فلسطین رساند چـه بود ؟ بُـراق

160- پیمان جوانان مکّه که پیامبر قبل از بعثت خود عضو آن شد چه نام داشت ؟ حِلفُ الفُضول

161- خداوند به کدام پیغمبر فرمود : اگر تو نبودی أفلاک را خلق نمی کردم ؟ حضرت محمّد

162- سالی كه حضرت خديجه و ابوطالب در آن وفات كردند به چه نامی مشهور است؟ عامَ الحُزن

163- لقبی که مشرکان ، پس از فوت فرزند پیامبر (إبراهیم) ، به آن حضرت نسبت دادند چه بود ؟ أبتَر

164- در کدام مراسم بود که پیامبر ، (63 ) رأس حيوان را به عدد عمر مباركش قرباني کرد ؟ حَجّةُ الوداع

165- اوّلين زنی که پس از وفات آمنه و پیش از سرپرستی عبدالمطلّب ، از محمّد مراقبت کرد که بود ؟ امّ ايمن

166- پيامبري كه خدا و ملائكه بر او صلوات مي فرستند کیست ؟ محمّد

167- خاموش شدن آتشکده فارس مربوط به کدام دوران از عمر پیامبر است ؟ تولّد

168- دشمنان ناشناس پیامبر در مدینه چه کسانی بودند ؟ منافقان

169- نام غارى كه پيامبر و حضرت ابوبكر در سفر هجرت در آن مخفى شدند چه بود ؟ ثَـور

170- نام أسترِ سواری حضرت محمّد (ص) چه بود ؟ يَعفور (عفير)

171- کدام موجود بی جان از پیامبر با فضیلت تر است ؟ قرآن

172- آخرین حجّ پیامبر چه نام دارد ؟ حجّة الوداع

173- محل وفات حضرت آمنه کجا بود ؟ أبواء

174- در کدام غزوه شایعه کشته شدن پیامبر إسلام پخش شد ؟ أُحُد

175- پیامبر در شب واقعه معراج در خانه کدام یک از اقوام خود بود ؟ امّ هانی

176- نام پیامبر در نزد مسیحی ها چیست ؟ احمد

177- سوره ای که پیامبر را به نماز و قربانی کردن دستور داده است کدام است ؟ کوثر

178- سطح سواد پیامبر چقدر بود ؟ اُمّی (بی سواد)

179- شتری که در روز هجرت ، پیامبر را از مکّه به مدینه برد چه نام داشت ؟ قصوة

180- اوّلين حافظ قرآن كه بود ؟ پيامبر اسلام

181- «خیر أمّة» بهترین امّتها ، لقب کدام امّت است ؟ امّت محمّد

182- مسجدی برای تفرقه بین مسلمین که توسّط پیامبر تخریب شد کدام بود ؟ مسجد ضِرار

183- پيامبري كه نماز شب بر او واجب بود که بود؟ محمّد

184- اهل بهشت به زبان کدام پیامبر به بهشت وارد می شوند ؟ محمّد

185- پیامبری که مانند ملائک سایه نداشت که بود ؟ حضرت محمّد

186- حوض کوثر ویژه کدام پیامبر است ؟ حضرت محمّد

187- نام قبلی مدینه قبل از ورود پیامبر إسلام به آن شهر چه بود ؟ یثرب

188- آخرين غزوه پيامبر چه نام داشت ؟ تبوك

189- نام زوجه پيامبر كه ابراهيم از ايشان متولّد شد كيست؟ ماريه قبطيه

190- نام واقعی پدربزرگ پیامبر چیست ؟ شَیبه

191- اوّلین جنگی که پیامبر در سن 15 سالگی در آن شرکت کرد چه نام داشت ؟ فُجّار

192- نام برادر رضاعی پیامبر چیست ؟ ابوسفیان بن حارث

193- کدام پیامبر هم خود و هم پدرش در سن 25 سالگی ازدواج کرده اند ؟ محمّد

194- پیامبری که به فرموده خودش فرزند دو قربانی است که بود ؟ محمّد

195- منزل کدامیک از همسران پیامبر ، آرامگاه ابدی رسول الله گشت ؟ حضرت عائشه

196- دو تن از دختران پیامبر به عقد کدام خلیفه در آمده اند ؟ حضرت عثمان

197- جنگهایی که پیامبر شخصاً در آنها شرکت نداشت چه نام داشتند ؟ سریه

198- فرشته ها كدام صحابى را پس از شهادتش غسل دادند که به غسيل ملائكه ملقّب گشت ؟ حنظلة بن أبى عامر

199- «روح القُدُس» لقب کدام فرشته است؟ جبرئیل

200- کدام زندگان مقدّس هستند که خداوند به صف های آنان قسم خورده است ؟ فرشتگان

201- کدام پیامبر به فرشتگان علم أسماء را آموخت ؟ آدم

202- آن چیست که پر می زند پرنده نیست حرف می زند انسان نیست دیده نمی شود جن نیست ؟ فرشته

203- اوّلين كلمه از قرآن كه جبرئيل به پيامبر آموخت چه بود ؟ إقرأ

204- کدام ملّت عقیده داشتند فرشتگان دختران خدا هستند ؟ مشرکین عرب

205- نام دربان (فرماندار) جهنّم چيست ؟ مالك

206- نام خزانه دار بهشت چيست ؟ رضوان

207- تعداد ملائکه مُقَرَّبین (نزدیکترین فرشته ها به خدا) چند نفر است ؟ 4 نفر

208- نام دو فرشته نویسنده أعمال (کراماً کاتبین) چیست ؟ رقیب و عتید

209- نام دو ملائکه مأمور سؤال قبر چیست ؟ نکیر و منکر

210- کدام فرشته مأمور نفخ صور (دمیدن در شاخ بزرگ) است ؟ حضرت إسرافیل

211- فرشته مأمور رزق و باران چه نام دارد ؟ حضرت میکائیل

212- نامه رسان پیامبران (فرشته وحی) کیست ؟ جبرئیل

213- فرشته مرگ (ملَک المَوت) که قابض ارواح است چه نام دارد ؟ حضرت عزرائیل

214- فرشتگانی که جان آدمیان را می گیرند چه نام دارند ؟ نازعات

215- معمولاً جبرئیل به شکل کدام مرد به خدمت پیامبر می رسید ؟ دُحیه

216- فرشته های زمین در چه زمانی شیفت کاری خود را با هم عوض می کنند ؟ صبح و عصر

217- ملائکه از چه چیزی خلق شده است ؟ نور

218- كدام صحابى ملائكه از او شرم داشتند ؟ عثمان بن عفّان

219- چهار ملائکه که در دنیا عرش را برداشته و نگهداری می کنند چه نام دارند ؟ حَمَلَةُ العرش

220- کنیز مصری که همسر پیامبر شد چه نام داشت ؟ ماریه قِبطیه

221- مدفن إمام شافعی در کدام کشور إسلامی است ؟ مصر

222- کدام زن صحابی بود که پیامبر ، خود را در خاک گور او غلطانید ؟ فاطمه بنت أسد

223- سوره نور از پاکی کدام زن دفاع می کند ؟ عائشه

224- «مؤذّن رسول الله» و پیشوای اذان گویان تا قیامت کیست ؟ بلال بن رباح حبشی

225- إمام أبوحنیفه اهل کدام کشور بود ؟ عراق

226- شوهر حضرت خدیجه قبل از ازدواج خدیجه با پیامبر چه نام داشت ؟ أبوهاله

227- کدام همسر پیامبر ، قبلاً از یهودیهای خیبر بوده است ؟ صفیه

228- کدام پادشاه نامه پیامبر إسلام را پاره کرد ؟ خسروپرویز (پادشاه ایران)

229- نام قبیله ای که از اسکندر خواستند برای محافظت آنها از دشمن سدّی آهنی بسازد چیست ؟ یأجوج و مأجوج

230- نام شخص حکیمی از اهالی سودان که نام سوره ای از قرآن است چیست ؟ لقمان

231- نــام مــادر حضـرت عـمــر چیست ؟ حنطـمـه

232- أوّلین بار چه کسی در أصول فقه کتاب نوشت ؟ إمام شافعی

233- اولين قاضی در اسلام چه كسی بود؟ عمر بن خطاب

234- اوّلين كسى كه در مدينه ايمان آورد که بود ؟ اسعد بن زُراره

235- اوّلين پزشك اسلام چه نام داشت ؟ حارث بن كنده

236- اوّلين بیمارستان صحرایی در إسلام را کدام زن إیجاد کرد ؟ رُفَیده

237- اوّلين خليفه دولت اُمَوى كه بود ؟ معاوية بن أبى سفيان

238- اوّلین نفری که در مکّه زندگی را آغاز نمودکه بود ؟ هاجر (مادر إسماعیل)

239- اوّلین معلّم قرآن که در مدینه شروع به تبلیغ کرد چه نام داشت ؟ مُصعَب بن عُمَیر

240- اوّلین صحابی که در قبرستان بقیع دفن شد که بود ؟ عثمان بن مظعون

241- کدام خلیفه در خانه خود به شهادت رسید ؟ حضرت عثمان

242- کدام زن مسلمان ، همسر دو نفر از خلَفا گردید ؟ أسماء بنت عمیس

243- کدام زن بر او وحی نازل گردید ؟ مادر موسی

244- تنها زنی که در قرآن نامش ذکر شده است کیست ؟ مریم

245- تنها صحابى كه در قرآن از او به صراحت نام برده شده است كيست ؟ زيد بن حارثه

246- تنها مادرى كه بى مادر بود کیست ؟ حوا

247- برده مسلمانی که در برابر شکنجه ارباب خود «أحَد أحَد» می گفت که بود ؟ بلال حبشی

248- پیامبر کدام صحابی را برای حکومت بر یمن إستخدام کرد ؟ معاذ بن جَبَل

249- دارالنَّدوه (مجلس شورای مشرکان مکّه) منزل چه شخصی بود ؟ قُصَی بن کلاب

250- آبدارچی زایران خانه خدا پیش از اسلام که بود ؟ هاشم بن عبد مناف

251- پیروان إمام محمّد بن إدریس را چه می گویند ؟ شافعی

252- سفیـر بـانـوان عرب کـه بـود ؟ أسمـاء

253- محلّ إقامت «أصحاب القریة» کجا بود ؟ إنطاکیه

254- فاتح قدس و فرمانده رشيد اسلام در جنگ حطين كه بود ؟ صلاح الدّين ايّوبى (کُرد)

255- الگوی زنان بد در قرآن كيست ؟ همسران نوح و لوط

256- به دو نفر از خلفاء که داماد پیامبر بودند چه می گویند ؟ صِهرَین

257- زنی که از پهلوی آدم به گونه ای که إحساس نکرد خلق شد چه نام داشت ؟ حوا

258- «ملخ و شپش و قورباغه» از عذابهای کدام قوم بود ؟ قوم فرعون

259- إنسان یک چشم ساحر و جهانگردِ مدّعی خدایی که مهدی او را شکست خواهد داد چه نام دارد ؟ دجّال

260- کنیسه ای که ابرهه در یمن ساخت تا مراسمات کعبه را به آنجا انتـقال دهد چه نام داشت ؟ قُلَـیُّس

261- پیامبر ، اصطلاح «أمّ أبيها» (مادر پدرش) را درباره کدام یک از دخترانش به کار می برد ؟ فاطمه

262- کدام یک از تابعین پس از شنیدن شهادت دندان پیامبر در غزوه أُحُد ، تمام دندان هايش را از ریشه در آورد ؟ ويس قَرَني

263- کدام یک از چهار خلیفه ، سن وفاتش با سن وفات پیامبر متفاوت است ؟ عثمان ذی النّورَین

264- كوچكترين صحابه ای كه در جنگ بدر شهيد شد چه كسی بود؟ عُمَير بن ابی وقاص (16 ساله)

265- صحابه ای که به بهانه قصاص ، مُهر نبوّت پیامبر را بوسه زد چه نام داشت ؟ عکّاشه

266- کسی که تخت ملکه سبأ را به قصر سلیمان انتقال داد چه نام داشت ؟ آصف بن برخیا

267- آخرین صحابی که در مدینه دار فانی را وداع گفت که بود ؟ سهل بن سعد أنصاری

268- به اصحاب اهل مدينه در زمان پيامبر (ص) چه می گفتند؟ انصـار

269- غلام خوشبختی که در سفر طائف ایمان آورد چه نام داشت ؟ عـداس

270- داناترين زن عالَم اسلام و روایت کننده احادیث پیامبر کیست ؟ عـائشه

271- «ذی الجَناحَين» صاحب دو بال بهشتي ، چه کسی است ؟ جعفر بن ابی طالب

272- نگهدارنده مصحف شريف پس از حضرت عمر که بود ؟ امّ المؤمنین حفصه

273- پیامبر چه کسی را مايه عزّت و قدرت اسلام می دانست ؟ عمر بن خطاب

274- حامل پرچم إسلام در غزوه أُحُد که بود ؟ مُصعب بن عُمَیـر

275- اوّلین مسلمانی که در مدینه وفات کرد که بود ؟ عثمان بن مظعون

276- چــه کسی بت عُــزّی را از بیـن بــرد ؟ خــالـد بـن ولیـد

277- نـام پادشـاه زمـان اصحــاب الکهـف چـه بـود ؟ دقیـانـوس

278- محلّ تولّد کدام یک از خلفای راشدین در مدینه بود ؟ حسن

279- پیکری که خداوند برای عبرت مردم محفوظ کرده است ؟ فرعون

280- کدام صحابی معمولاً آرایشگر پیـامبر بـود ؟ معـاویه

281- کدام یک از همسران پاک پیامبر در جنگ جَمَل شرکت کرده است ؟ عائشه

282- نقّاش معروفی که در زمان شاپور إدّعای پیامبری کرد چه نام داشت ؟ مانی

283- سلطان العارفین لقب چه عارفی است ؟ أبا یزید بسطامی

284- نام سلطان محمّد خدابنده پیش از آنکه اسلام آورَد چه بود ؟ الجایتو

285- زن هیزم کش جهنّم طبق آیه قرآن کیست ؟ همسر أبو لهب

286- بنیانگذار إسلام در آفریقا کدام صحابی بود ؟ جعفر طیّار

287- بنیـانگـذار بت پرستی در مکّـه کـه بـود ؟ عَمـرو بن لُحَی

288- نام همسر فرعون که به حضرت موسی إیمان آورد چه بود ؟ آسیه بنت مزاحم

289- مردی که با إعجاز اسبش در روز هجرت مسلمان شد چه نام داشت ؟ سُراقة بن مالک

290- کدام خلیفه مسلمانان در قبرستان بقیع مدینه دفن شد ؟ عثمان ذی النّورَین

291- کدام صحابی ، چاه رومه ، «بئر رومه» را برای مسلمانان خریداری کرد ؟ عثمان ذی النّورَین

292- اوّلین دختری که از پدر و مادر مسلمان پا به جهان إسلام گذاشت که بود ؟ عائشه

293- شهید طیّار که در جنگ موته هر دو دستش را از دست داد و شهید شد که بود ؟ جعفر طیّار

294- ملکه سبأ که حضرت سلیمان شهر او را محاصره کرد و سرانجام ایمان آورد چه نام داشت ؟ بلقیس

295- ساحر قوم بنی إسرائیل در زمان موسی که گوساله طلایی را برای عبادت درست کرد چه نام داشت ؟ سامری

296- پیامبر کدام صحابی را در غزوه احزاب برای جمع آوری أخبار در میان مشرکان فرستاد ؟ حُذَیفه بن یمان

297- راهبی که پیامبر را در سن 12 سالگی دید و به نبوّت او پی برد چه نام داشت ؟ بُحَیرا (جرجیس)

298- اوّلین نوزادی که بعد از هجرت در مدینه در بین أنصار متولّد شد که بود ؟ عبدالله بن زُبـَیر

299- رئیس کافران روم در جنگ میان مسلمانان و دولت روم (یرموک) که بود ؟ مـاهـان

300- کدام صحابی 60 سال در جاهلیّت و 60 سال در اسلام زندگی کرد ؟ حسان بن ثابت

301- نام شمشیر حضرت علی که در جنگ بدر به غنیمت رسید چـه بـود ؟ ذوالفقـار

302- رئیس هیأت جمع آوری قرآن در دوره حضرت ابوبکر که بود ؟ زید بن ثابت

303- مقبره قهرمان مسلمان کُرد ، صلاح الدّین ایّوبی در کجاست ؟ قلعـه دمشـق

304- کدام صحابی بهترین صحابی و بدترین مرتدّ را کشت ؟ وحش بـن حرب

305- بلال حبشی توسّط کدام صحابی خریده و آزاد گردید ؟ ابـوبکر صدّیـق

306- اوّلین کسی که ملقّب به «امیر المؤمنین» گشت که بود ؟ عمر بن خطّاب

307- آخرین صحابه ای که در بصره فوت کرد چه نام داشت ؟ انس بن مالک

308- «مهندس مسلمانان» و طرّاح نقشه خندق کیست ؟ سلمان فارسی

309- اوّلین نفری که در مدینه ایمان آورد که بود ؟ اسعد بن زُراره

310- بلال بن حرب (حبشی) در کدام سرزمین وفات کرد ؟ دمشق

311- سرپرست تیر اندازان در غزوه أُحُد که بود ؟ عبدالله بن جبیر

312- اوّلین «امیر» مسلمان در مکّه که بود ؟ عتاب بن اسید

313- اوّلین شهید جنگ بدر چه نام داشت ؟ مهجع (غلام عمر)

314- «سیّد انصار» لقب کدام صحابی است ؟ سعد بن معاذ

315- اوّلین «سفیر اسلام» کدام صحابی است ؟ مُصعب بن عُمَیر

316- ابوجهـل در کـدام جنگ کشتـه شـد ؟ غزوه بـدر

317- «روزه سکوت» مخصوص کدام زن بود ؟ مریـم

318- اوّلین «شهید محراب» کدام صحابی است ؟ عمر بن خطّاب

319- چه کسی لقب «فاروق» را به حضرت عمر داد ؟ پیـامبر

320- «ابـو تـراب» لقب کدام صحابی است ؟ علـی بن ابی طالب

321- اوّلین «مترجم قرآن» کـدام صحـابی است ؟ سلمـان فـارسی

322- کدام عابد پس از سالها عبادت توسّط شیطان کافر شد ؟ برصیصا

323- در قـرآن ، چـه کسی بـه «سگ» تشـبیه شده است ؟ بلعـم بـاعورا

324- کدام صحابی قرارداد «صلح حُدَیبیّه» را نوشت ؟ علی بن ابی طالب

325- چه کسی برای اوّلین بار در اسلام «زندان» ساخت ؟ علی بـن ابی طـالب

326- اوّلین کسی که در قیامت پس از پیامبران محاسبه می شود کیست ؟ عمر بن خطّاب

327- مـرد سرمـایـه داری که در قـرآن از او بـه بـدی یـاد شده است چه نـام دارد ؟ قـارون

328- پیامبر در مورد چه کسی فرمود : پاهای او در روز قیامت از کوه أُحُد استوارتر است ؟ عبدالله بن مسعود

329- شخصی که بدون اینکه حتی یک رکعت نماز بخواند وارد بهشت شد کدام صحابی بود ؟ اصیرم عبدالله بن ثابت

330- كدام گروه از مسلمانان از ديگران جلوتر به بهشت داخل می شوند ؟ فقرای مهاجرين

331- خداوند روزه سنّت کدام پیامبر را بیشتر دوست دارد ؟ داوود (یک روز در میان)

332- عالم ترینِ امّت از لحاظ حلال و حرام کدام صحابی است ؟ معاذ بن جبل

333- کدام صحابی بیشتر از همه احادیث پیامبر را روایت کرده است ؟ إبن مسعود

334- اوّلین کسی که تنها به گردآوری أحادیث صحیح پرداخت چه کسی بود ؟ إمام بُخاری

335- گفتن «ألصّلاةُ خیرٌ مِنَ النَّومِ» در نماز صبح را چه می گویند ؟ تـثویب

336- نماز سنّتی که در هنگام ورود به مسجد خوانده می شود چه نام دارد ؟ تحیّة المسجد

337- کاری که انجام دادن و ندادنش مساوی است حکم آن چه نام دارد ؟ مباح

338- حاجیان طواف را از کدام نقطه کعبه شروع می کنند ؟ حجر الأسوَد

339- اوّلین کسی که شرابخواران را ضربه شلّاق زد که بود ؟ عمر بن خطّاب

340- کدام زن است که از فشار قبر در امان است ؟ فاطمه بنت أسد

341- کتاب شرع مشهور امام مالک چه نام دارد ؟ موَطّا

342- بدترين كسب چه كسبى است ؟ ربا

343- درمان آرامش دلها به نظر قرآن چیست ؟ ذکر خدا

344- چه چیزی از خون شهیدان برتر است ؟ مداد عُلَماء

345- مجازات طعنه زنان از نظر قرآن چیست ؟ وَیل

346- بیشترین گناه بنی آدم مربوط به کدام عضو است ؟ زبان

347- پیامبر کدام عبادت را نور چشم خود خوانده است ؟ نماز

348- رسیدن به حد تکلیف شرعی را چه می گویند ؟ بلوغ

349- به مسافری که در سفر مانده است چه می گویند ؟ إبن السّبیل

350- قارون به خاطر کدام گناه در زمین فرو رفت ؟ نپرداختن زکات

351- حکـم نمـاز جمـعه چیست ؟ فرض عَیـن

352- کدام گناه إعلام جنگ با خدا و پیغمبر است ؟ رباخواری

353- بریدن دست ، کیفر چه گناهی است ؟ دزدی

354- کیفر قَذف (تهمت به زنا) چند تازیانه می باشد ؟ 80 تازیانه

355- کدام گناه غیر قابل بخشش است ؟ شِرک

356- هر نماز در مسجد الحرام چقدر ثواب دارد ؟ 000/100 نماز

357- بشر ، آموزشِ دفنِ مردگان را از چه پرنده ای فرا گرفت ؟ کـَلاغ

358- جمله ای مبارک که لب ها در گفتن آن نقشی ندارند کدام است ؟ لا إله إلّا الله

359- کدام حکم در قرآن بیشتر از هر چیز مورد تأکید قرار گرفته است ؟ إقامه نماز

360- آن چه عبادتی است که شخص چه انجام دهد و چه انجام ندهد سزاوار عذاب است ؟ نماز شخص مست

361- درختی که هفده شاخه دارد هشت شاخه آن در آفتاب و نُه شاخه دیگرش در سایه است کدام است ؟ نماز

362- کدام عبادت است که در طول عمر فقط یک بار بر مسلمانِ واجد الشّرایط واجب است ؟ حجّ

363- كدام نمازها بر منافقان سنگين است ؟ صبح و عشاء

364- حكم نماز جنازه چيست ؟ فرض كفايه

365- زكات بدن چيست؟ روزه

366- راه درمان بُخل کدام عبادت است ؟ زکات

367- روزه کدام روز صحیح نیست ؟ روز عید

368- به کسی که بر زبان مسلمان و در باطن کافر است چه می گویند ؟ منافق

369- در چه زمانی باید «بِاسمِکَ اللّهُمَّ أموتُ و أحیا» را خواند ؟ قبل از خواب

370- تنها نمازی که رکوع و سجده ندارد کدام است ؟ نماز میّت (جنازه)

371- قیام (ایستادن) پس از رکوع در نماز را چه می گویند ؟ إعتدال

372- مهم ترین و بزرگترینِ فرعها کدام است ؟ نماز

373- کدام گناه به خوردن گوشت برادر مرده خود تشبیه شده است ؟ غیبت

374- بنا به فرمایش پیامبر ، ستون دین چیست ؟ نماز

375- محبوب ترین رنگ نزد خدا کدام رنگ است ؟ سفید

376- فاصله میان کُفر و إیمان کدام عمل است ؟ ترک نماز

377- کار خارق العاده ای که از جانب یکی از اولیاء خدا صورت گیرد چه نام دارد ؟ کرامت

378- منظور از حج مساکین کدام عبادت است ؟ جمعه

379- آتشی که در آخر عمرِ دنیا ، مردم را در یکجا جمع خواهد کرد از کدام سرزمین پیدا خواهد شد ؟ یمن

380- عالَم بین دنیا و قیامت را که إنسان بعد از مرگ إبتدا به آنجا می رود چه می گویند ؟ برزخ

381- کدام جمله کنایه از پیری نزدیک به مرگ است ؟ آفتاب لب بام

382- فرا رسیدن زمان مرگ را چه گویند ؟ إحتضار

383- دودی که در روز آخر دنیا ، جهان را فرا خواهد گرفت چه نام دارد ؟ دُخان

384- مردم پس از زلزله قیامت به صورت کدام جانور منتشر می شوند ؟ ملخ

385- نهایت زمانِ عمر را چه می گویند ؟ أجَل

386- اوّلین عملی که از آن در روز قیامت سؤال می کنند چیست ؟ نماز

387- کدام دسته از مردم پس از مرگ إحتیاج به کفن ندارند ؟ شهداء

388- صندوق حمل مرده چه نام دارد ؟ تابوت

389- شاخی شیپور مانند که به تعداد أرواح زندگان دنیا سوراخ دارد چه نام دارد ؟ صور

390- پلی سرنوشت ساز که برای بعضی ها از مو باریکتر خواهد شد کدام است ؟ پل صراط

391- پارچه تن پوش آخرت چیست ؟ کفن

392- زيباترين مرگ چیست ؟ شهادت

393- کدام حیوان است که از ترس روز قیامت رها می شود ؟ شتر آبستن

394- کدام جانور است که در آخرالزّمان از زمین مکّه بالا می رود ، ‌تا همه عالمیان او را ببینند ؟ دابّة الأرض

395- اوّلین کسی که درِ بهشت را با کلید باز می کند ؟ محمّد

396- بهشتیان قبل از ورود به بهشت در کنار کدام حوض جمع خواهند شد ؟ حوض المورود

397- نفسی که خداوند از او برای بازگشت به بهشت دعوت کرده است کدام است ؟ مطمئنّه

398- کدام صحابه بود که پیامبر صدای کفشهای او را در بهشت شنید ؟ بلال

399- آخرین نفر که از جهنّم بیرون می آید چه نام دارد ؟ جُهَینه

400- زنان مؤمنه دنیا که در بهشت همسر مردان خود می شوند چه نامی خواهند داشت ؟ حور العین

401- به یخبندان جهنّم چه می گویند ؟ زمهریر

402- درختی مشهور که در آسمان هفتم است چه نام دارد؟ سدرة المنتهی

403- درختی که در بهشت تولید موسیقی می کند چه نام دارد ؟ هفافه

404- فاصله زمانی بین نفخ صور اوّل و نفخ صور دوّم چقدر است ؟ 40 سال

405- روز ملاقات بهشتیان با خداوند چه روزی است ؟ جمعه

406- درِ مخصوص بی نمازان در جهنّم چه نام دارد ؟ جحیم

407- مسجدی در آسمان چهارم که روبروی کعبه است چه نام دارد ؟ بیت المعمور

408- درختی در جهنّم که خارهای آن خوراک جهنّمیان است چه نام دارد ؟ زَقّوم

409- بنا به نظر پیامبر بهشت زیر پای چه کسی است ؟ مادر

410- پیامبر به کدام خانواده مژده داد که وعده گاهشان بهشت است ؟ آل یاسر

411- قرآن ، زن بهشتی را چه می نامد؟ حور

412- قرآن ، پسر بهشتی را چه می نامد ؟ غِلمان

413- جهنّم چند درب دارد ؟ 7 درب

414- بهشت چند درب دارد؟ 8 درب

415- رودهای بهشت از کدام طبقه سرچشمه می گیرند ؟ فردوس

416- بنا به فرمایش حضرت علی ، مَهریه بهشت چیست ؟ طلاق دنیا

417- خاکسترِ کدام کوهِ مقدّس ، درمانِ دردِ چشمان است ؟ طور

418- زيباترين جنگ کدام جنگ است ؟ جنگ با نفس

419- تعداد احادیث صحیح مسلم و بخاری چند حدیث است ؟ 7397 حدیث

420- مسجد الأقصی در کدام کشور است ؟ فلسطین

421- خداوند در سوره نساء به منافقان چه مژده ای داده است ؟ عذاب دردناک

422- در کدام غزوه ، سه تن از صحابه به خاطر شرکت نکردن در جنگ تنبیه شدند ؟ تبوک

423- مشهورترین کتابخانه اسلامی در عصر عباسی چه نام داشت ؟ بیت الحِکمه

424- جن هایی که پیرو شیطان هستند چه نام دارند ؟ شیاطین

425- اوّلین علامت قیامت کُبری چیست ؟ طلوع خورشید از مغرب

426- موجود ذی روح پنهانی که دیده و حس نمی شود کدام است ؟ جن

427- تعداد بتهای کعبه قبل از بعثت پیامبر چند بود ؟ 360 بت

428- سنگی آسمانی بر دیوار کعبه که بر اثر گناه مردم به تدریج سیاه شده است چه نام دارد ؟ حجر الأسوَد

429- درختی که در قرآن از آن با لفظ «مبارک» یاد شده است کدام است ؟ زیتون

430- خداوند از کدام جنگ به عنوان «روز فُرقان» یاد کرده است ؟ بدر

431- پیامبر ، أصحاب خود را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ ستاره

432- با نظر در قرآن کدام موجود بی جان است که نفَس می کشد ؟ صبح

433- «أمّ القُری» ، مادر شهرها لقب کدام شهر إسلامی است ؟ مکّه

434- کدام سرزمین است که تنها یک بار آفتاب برآن تابیده است ؟ بستر نیل

435- روز مقدّس مسیحیان چه روزی است ؟ یکشنبه

436- نام أسب حضرت خالد بن ولید چه بود ؟ أشقر

437- نام سگ أصحاب کهف چه بود ؟ قِطمیر

438- چیزی که همه بجز خداوند ، آن را می بینند ، چیست ؟ خواب

439- چیزی که همه کس آن را دارد بجز خداوند ، کدام است ؟ خدا

440- چیزی که وجود دارد امّا خدا آن را نیافریده است چیست ؟ قرآن

441- خداوند آسمانها و زمین را در چند مرحله آفرید ؟ 6 دوره (ستّة ایّام)

442- نخستین کوره های آدم سوزی مربوط به کدام قوم بود ؟ أصحاب أُخدود

443- اوّل شوّال مصادف با کدام عید مسلمانان است ؟ فطر

444- این کشور را در گذشته شام می گفتند ؟ سوریه

445- زمان قیامت چه روزی خواهد بود ؟ جمعه ، دهم محرّم (عاشورا)

446- عجیب ترین راه حلّ یافتن قاتل بنی إسرائیلی در قرآن چه بود ؟ ذبح گاو

447- میوه کدام باغ به میوه شور و تلخ تبدیل شد ؟ باغ قوم سبأ

448- خداوند به کدام جاندار دستور خانه ساختن داده است ؟ زنبور عسل

449- نام امروزی مسجد قبا چیست ؟ مسجد ذوقِبلَتَین(دارای دو قبله)

450- مجسّمه بتِ «لات» در کدام شهر بود ؟ طائف

451- ارتفا ع كعبه مشرفه چند متر است ؟ 15 متر

452- خدای سنگی را چه می گویند ؟ بت

453- اوّلین قبله مسلمانان چه نام دارد ؟ بیت المقدّس

454- وسیله ای که با آن قبله را پیدا می کنند چیست ؟ قبله نما

455- عبادتگاه زرتشتیان را چه می گویند ؟ صومعه

456- در روزگاران کهن به پیشوایان دینی چه می گفتند ؟ مُـغ

457- ماه شب چهارده را چه می نامند ؟ بدر

458- منظور از تسبیح کدام ذکر است ؟ سُبحان الله

459- جنگ مسلّحانه در برابر دشمنان إسلام چه نام دارد ؟ جهاد

460- قبیله ثقیف در کدام شهرک ییلاقی زندگی می کردند ؟ طائف

461- شهر مقدّس مسلمانان و یهودیان و مسیحیان چه نام دارد ؟ بیت المقدّس

462- بنا به نظر لقمان در قـرآن ، زشت ترین صـدا ، صدای چـه حیـوانی است ؟ صـدای الاغ

463- خدای آفتاب یا رَبّ النّوع روشنایی در یونان و روم قدیم چه نام داشت ؟ آپولون

464- چشمــه ای کــه اصــل آن بـــه مـاجـرای سکـونت هـــاجـر و اسمــاعیــل در مـکّـــه بــر مـی گــردد کــدام اسـت ؟ زمــزم

465- آن چیـست کـــه در زمـــان حیــاتـش مـی نــوشــد و در زمــان مــرگـش هـم ، مــی خـورد ؟ عصـای موسـی

466- کـدام نـام خـداوند بـه رحمت خــدا بـرای کـافر و مسلمــان در دنیــا إشــاره دارد ؟ رحمـان

467- كشورى كه آخـريـن خلافت اسـلامي را تجـربـه نمـود چـه نـام دارد ؟ تركـيه

468- بزرگترین کلیسای جهـان چـه نـام دارد ؟ قصر سلطنتی «سـن پتـر»

469- محـل افــروختــن آتش مـقــدّس چــه نـــام دارد ؟ آتشکـده

470- پیامبر دستان پینه بسـته چـه کسی را بوسـه زد ؟ کـارگـر

471- آتش پرست بــه چـه کســانی می گوینـد ؟ زرتشتـیان

472- بنا به نظر پیامبر ، چه کسانی وارثـان پـیامبرانند ؟ عـالمان

473- نام كدام كشور عربـى در قرآن آمـده است ؟ مصـر

474- کدام حشره بـود که بـاعث كشتن نمـرود شـد ؟پشّــه

475- بـزرگـتریــن طــایفـه حجــاز چـه نــام داشت ؟ قریـش

476- تنهـا نقـطه ای که قبـله نــدارد کجـاست ؟ سطح بـام کعبـه

477- كـدام زن ، هـم همسرش و هـم پـدرش پيـامبر بـودند ؟ صـفورا

478- سعدی ، عالِم بلا عمل را به چه چیزی تشبیه نموده است ؟ زنبور بی عسل

479- بنا به فرموده پیـامبر ، خانه هـای ما با کدام نور روشن می شود ؟ تلاوت قرآن

480- پایین آوردن صدا به وقت صحبت کردن ، از توصیه های قرآنی کیست ؟ لقمـان

481- خداوند درباره چه کسانی فرمود حتّی إجازه نداریم به آنها «أُف» بگوییم ؟ پدر و مـادر

482- کدام جانور است که به فرموده خدا ، كافران حتـّی یكی مثل آن را نمی توانند بیافرینند ؟ مگس

483- تنـهــا مسـجـدی کـه در آن ، إمـام جمـاعت روبــروی مـأمـوم خـود قـرار می گـیرد کجــاست ؟ مسجـد الحــرام

484- خــداونـد دربـاره کــدام حیـوان می فرمــایـد : چـرا بــه آن نـگــاه نـمی كنـند كــه چگـونــه آفریــده شــده است ؟ شتـر

485- کـدام جـانـور بــود کـه قـومـی از بنـی إسرائیـل بـه وسیـله عـذاب إلـهی بــه شكـل آن در آمـدنـد ؟ میمون

486- زنگ کلیسا و نیز نام یک آهنـگ قـدیمـی موسیقی ایـرانـی را چـه می گوینـد ؟ نـاقـوس

487- تنهـا حـلالی که خـداونـد آن را دوست ندارد کـدام است ؟ طـلاق

488- خداوند از مثال زدن کـدام حشـره شـرم نـدارد ؟ پشّـه

489- میخ های زمین چـه چیزهـایی هستند ؟ کوهـها

490- محکمه بدون قـاضی کجـاست ؟ وجـدان

491- شیطان از چه نوع موجوداتی است ؟ جـن

492- واحــد شمـــارش شتـر چیـست ؟ نفـر

493- درخت کریسمَس کدام است ؟ کاج

494- بهتـرین توشــه هـا چیست ؟ تقـوا

495- عبادتگاه راهبان چه نام دارد ؟ دَیر

496- مكّه در كدام ماه فتح شد؟ رمضان

497- جن از چه چیزی خلق شد ؟ آتش

498- زینت آسمان دنیا چیست؟ ستاره

499- چـراغ زمین چیست ؟ خورشید

500- نـور آسمــان هـا چیست ؟ مـاه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 2:45  توسط آرتین رحیمیان  | 
 


کپي برداري از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز ميباشد .

All Rights Reserved 2006-2007 © by irantehrancenter.blogfa.com
The Template Designed By artin_rahimian@ www. quran19.ir

<